logo potrosac

Predsjednik: Igor Vujović, ing.tel

Dopredsjednik: mr.sc. Ilija Rkman

 

UPRAVNO VIJEĆE:

Igor Vujović, ing.tel, Predsjednik UV

mr.sc. Ilija Rkman, Dopredsjednik UV

Jadranka Kolarević, dipl.politolog, članica UV

Zdravko Lipić, mag. ing. građ. član UV

Mato Dabčević, tajnik UV

Adresa: Ljudevita Posavskog 48, 10 000 Zagreb

E-mail: potrosac@zg.t-com.hr 

Telefon: 01/48 35 888

Žiro račun: IBAN HR31 2340 0091 1100 6301 5, PRIVREDNA BANKA D.D, ZAGREB

 

OIB: 57654288475

Savjetovalište za zaštitu potrošača

Radno vrijeme : Pon – pet od 09:00 do 17:00 sati(email,osobno ili telefonski)

Savjetovanje potrošača OSOBNO – 

Ponedjeljak – petak, od 12:00 do 16:00 sati

Savjetovanje TELEFONOM   01/4835 – 888 (COVID19 ,najbolje nam se obratiti putem emaila)

Ponedjeljak – petak, od 10:00 do 16:00 sati

PODNOŠENJE PISANIH PRIJAVA I UPITA POTROŠAČA putem :

SAVJETOVANJE POTROŠAČA 

Savjetovanje potrošača obuhvaća područja:

1. Opća prava potrošača sukladno propisima koji uređuju obvezne odnose i zaštitu prava potrošača;

2. Prava potrošača u području korištenja javnih usluga (sukladno članku 24. Zakona o zaštiti potrošača – „Narodne novine“, broj 41/2014 i 110/2015);

3. Prava potrošača u području pružanja usluga u turizmu.

«POTROŠAČ» – DRUŠTVO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA HRVATSKE je nepolitička, nestranačka i nevladina udruga građana udruženih sa ciljem pružanja pomoći građanima RH u zaštiti njihovih prava kao potrošača, te poticanja prilagodbe hrvatskoga zakonodavstva najvišim standardima zaštite potrošača u razvijenim demokracijama.

Društvo «Potrošač» je, nakon gotovo dvogodišnjih stručbih i organizacijskih priprema, osnovano 12. travnja 2000. godine a svoje javno djelovanje je započelo 11. svibnja 2000. godine, kada je Rješenjem Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave upisano u Registar udruga Republike Hrvatske.

Društvo «Potrošač» je udruga hrvatskoga civilnoga društva koja u središte svoga javnoga djelovanja stavlja potrošača-fizičku osobu, zaštitu njegovih temeljnih ljudskih prava, gospodarskih interesa i dostojanstva. Dakle, Društvo «Potrošač», iako je temeljno udruga za zaštitu potrošača, sukladno ciljevima svoga javnoga djelovanja može se u konačnici promatrati i kao udruga za zaštitu ljudskih prava.

Temeljni cilj djelovanja Društva «Potrošač» je kroz zaštitu prava potrošača-fizičkih osoba i njihovih obitelji od pasivnoga konzumera stvoriti aktivnoga potrošača svjesnog svojih prava na zakonima zajamčenu visoku razinu kvalitete roba i usluga, na kulturan i čovjeka dostojan odnos proizvođača i davatelja usluga, te na zakonu utemeljenu zaštitu od mita, korupcije, birokratske i monopolističke samovolje.

U ostvarenju cilja svoga javnog djelovanja Udruga prihvaća politiku zaštite potrošača Europske unije definiranu pravima potrošača univerzalnim pravima potrošača koja je 9. travnja 1985. godine u «UN-ovu Vodiču za potrošače» definirala Glavna skupština UN u svojoj Rezoluciji broj 39/248:

 1. pravo na sigurnost roba i usluga
 2. pravo na punu, pravodobnu i istinitu informaciju
 3. pravo na izbor proizvoda i usluga
 4. pravo da se čuje glas potrošača (pravo na predstavljanje)
 5. pravo na zadovoljenje temeljnih životnih potreba
 6. pravo na naknadu štete
 7. pravo na zdrav okoliš
 8. pravo na obrazovanje.

Od svibnja 2000. gidine, svoje javno djelovanje temeljimo na sintagmi: “Nikada ne treba sumnjati u sposobnost skupine ozbiljnih i predanih građana da promijene svijet. Naprotiv, takvi su ga upravo i mijenjali” te na tri temeljna aksioma učinkovite zaštite potrošača koje su nam definirala iskustva iz rada s potrošačima, državnim institucijama na državnoj i lokalnoj razini, poslovnim sektorom, institucijama Europske unije i medijima koji su nam cijelo ovo vrijeme bili najvjerniji saveznik u promicanju najviših vrijednosti politike zaštite potoršača Europske unije.

 1. Aksiom učinkovite zaštite potrošača Sustavno informiran i educiran potrošač ujedno je i zaštićen potrošač
 2. Aksiom učinkovite zaštite potrošača Sustavno informiran, educiran i nadziran trgovac, davatelj usluga i proizvođač zaprjeka je kršenju zakonitosti i kršenju prava potrošača i jamstvo funkcioniranja tržišta roba i usluga prema načelima dobrih poslovnih običaja
 3. Aksiom učinkovite zaštite potrošača Visokoosposobljene i kadrovski ekipirane udruge za zaštitu potrošača jedan je od pet stožernih nositelja učinkovita sustava zaštite potrošača. «Zakon o zaštiti potrošača» (NN broj 96/2003) i «Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2005-2006» (NN broj 31/2005) svojim odredbama, uz odredbe «Zakona o udrugama», definirali su način osnivanja, ulogu i javne ovlasti udruga za zaštitu potrošača, pri čemu treba naglasiti slijedeće:

Kroz svoje javno djelovanje Društvo «Potrošač» (članak 7 Statuta) potiče, pomaže i razvija:

 • korektan i fer odnos proizvođača i davatelja usluga prema potrošačima
 • konkurenciju na tržištu
 • praćenje i reguliranje monopola
 • konkurentne proizvode na tržištu
 • adekvatnost kvalitete i kvantitete za novac kupca
 • zadovoljavajuće standarde roba i usluga
 • edukaciju potrošača, ali i proizvođača i davatelja usluga
 • prijedloge hrvatskoj Vladi za kontrolu i reguliranje tržišta
 • prijedloge hrvatskoj vladi za Zakon o zaštiti potrošača, te druge zakone i propise potrebne za učinkovitu zaštitu potrošača
 • uravnoteženje informativnog imbalansa između konzumenta i tržišta
 • selekciju proizvoda i usluga na hrvatskom tržištu
 • uklanjanje birokratskih barijera
 • sprječavanje mita i korupcije

Ostvarivanje navedenih zadaća Društvo «Potrošač» ostvaruje slijedećim djelatnostima:

 • okuplja nezadovoljne i oštećene potrošače, pruža im informacije o pojavama na tržištu i educira ih o njihovim obvezama i pravima,
 • preko ovlaštenih laboratorija u zemlji, a po potrebi i u inozemstvu, provodi naknadna ispitivanja proizvoda stavljenih na tržište,
 • putem ovlaštenih osoba provodi usporedne testove proizvoda i rezultate objavljuju putem medija,
 • pruža pomoć oštećenom potrošaču u nastupu prema trgovcu,
 • vodi evidencije o primljenim prijavama potrošača i postupcima poduzetim za njihovo rješavanje,
 • o primljenim prijavama, poduzetim postupcima i postignutim rješenjima izvješćuje Ministarstvo gospodarstva i Državni inspektorat,
 • daje primjedbe i prijedloge kod donošenja propisa koji se odnose na područje zaštite potrošača,
 • pred nadležnim sudom pokreće postupke kojima od suda traži da određenom trgovcu ili operateru sredstava za daljinsku komunikaciju naloži prestanak poslovne prakse koja je u suprotnosti s odredbama glave 7., dijela II. Zakona o zaštiti potrošača,
 • pred nadležnim sudom pokreće postupke kojima od suda traži da određenom trgovcu, skupini trgovaca iz istog sektora go¬spodarstva ili njihovim interesnim udrugama, zabrani korištenje nepoštenih ugovornih odredbi u standardnim ugovorima,
 • pred nadležnim sudom pokreće postupke kojima od suda traži da naloži prekid zavaravajućeg, odnosno nedopuštenoga komparativnog oglašavanja, ili postupke kojima od suda traži da zabrani objavljivanje još neobjavljenog zavaravajućeg, odnosno nedopu¬štenoga komparativnog oglašavanja,
 • imenuje svoje predstavnike u Povjerenstva za reklamacije potrošača, Savjete potrošača-korisnika javnih usluga i u druga tijela koja donose odluke od zajedničkog interesa potrošača
 • organizira savjetovanja, predavanja, seminare, kongrese, tribine i druge stručne skupove o problemima potrošača – stručno i profesionalno usavršava zainteresirano članstvo
 • potiče studente i mlade stručnjake da se bave proučavanjem problema na tržištu
 • surađuje s istovrsnim društvima i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge
 • ostvaruju stručnu suradnju s domaćim i inozemnim strukovnim Udruge
 • pružanjem obavijesti i savjeta potrošačima te prosvjećivanjem potrošača, potrošačima pruža preventivnu zaštitu
 • obavlja i druge poslove iz područja zaštite potrošača,

čime na hrvatskoj javnoj sceni i tržištu roba i usluga pridonosi ostvarenju slijedećih ciljeva politike zaštite potrošača:

 1. iskorjenjivanje siromaštva
 2. racionalno i učinkovito upravljanje
 3. dostizanje socijalne pravednosti i poštivanje ljudskih prava i dostojanstva ljudske osobe i obitelji
 4. izgradnju uređenoga socijalno-tržišnoga i ekološki održivog gospodarstva
 5. dostizanje zakonski uređene i djelatne zaštite čovjekova okoliša,

Tijekom godina, Društvo «Potrošač» je realiziralo cijeli niz predavanja, javnih tribina, te bezbroj medijskih nastupa promičući tako najviše vrijednosti i standarde politike zaštite potrošača Europske unije i dalo svoj doprinos implementaciji tih vrijednosti u praksu hrvatskogas tržišta roba i uslkuga. Realizirali smo mnoštvo projekata pod pokrivoteljstvom delegacije Europske komisije u RH, nacionalne zaklade za razvoj civilnig društva, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ureda za udruge i Ureda za ljudska prava Vlade RH. Naši članovi već godinama sudjeluju u radu niza tijela, kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini, koji donose odluke od zajedničkog interesa potrošača, čime u praksi realiziramo temeljne ciljeve načela Sudioničke demokracije iz članka 47. Ugovora o uspostavi Ustava Europske unije. Od 2000. godine do danas članovima Društva «Potrošač» postao je cijeli niz javno prepoznatih osoba i eksperata za različita područja zaštite potrošača, od kojih je dio od lipnja 2005. godine angažiran u ulozi eksperata-savjetnika u Savjetovalištu za zaštitu potrošača u Gradu Zagrebu.