SVJETSKI DAN ZAŠTITE POTROŠAČA

 Dragi POTROŠAČI REPUBLIKE HRVATSKE,     Sretan vam 15. Ožujak   SVJETSKI DAN ZAŠTITE...

Prijedlog Cjenika Čistoće pri Vijeću za zaštitu potrošača Grada Zagreba

  Dana 3. siječnja 2019. održana je treća sjednica Vijeća za zaštitu potrošača pri Gradu Zagrebu...

SAVJETOVANJE O POTROŠAČKIM PRAVIMA

SAVJETOVANJE O POTROŠAČKIM PRAVIMA

  Savjetovalište za potrošače Društva "POTROŠAČ" Radno vrijeme : Pon - pet od 09:00 do 17:00...

TRAŽI SE PODRŠKA

Poštovani, molimo Vas da  podržite  rad Savjetovališta potpisivanjem peticije, jer od 01.01.2019....

Prava potrošača po Jamstvu

S obzirom na sve učestalije probleme u praksi vezano za ostvarivanje prava na jamstvo, donosimo...

Izmjene Zakona o zaštiti potrošača

Dragi potrošači, dajemo Vam na uvid neke odredbe konačnog prijedloga Zakona o zaštiti...

Potrošači u željezničkom prometu

Sve su češće situacije u kojima se putnici u željezničkom prometu suočavaju s kašnjenjem vlakova,...

„New Deal for Consumers – Novi potrošački paket“

Panel rasprava povodom "New deal for Consumers"   Dana 09. studenoga 2018. u Europskom domu u...

 • SVJETSKI DAN ZAŠTITE POTROŠAČA

  Četvrtak, 14 Ožujak 2019 18:51
 • Prijedlog Cjenika Čistoće pri Vijeću za zaštitu potrošača Grada Zagreba

  Petak, 04 Siječanj 2019 19:42
 • SAVJETOVANJE O POTROŠAČKIM PRAVIMA

  SAVJETOVANJE O POTROŠAČKIM PRAVIMA

  Petak, 28 Prosinac 2018 23:16
 • TRAŽI SE PODRŠKA

  Petak, 21 Prosinac 2018 13:52
 • Prava potrošača po Jamstvu

  Srijeda, 05 Prosinac 2018 15:28
 • Izmjene Zakona o zaštiti potrošača

  Srijeda, 05 Prosinac 2018 15:19
 • Potrošači u željezničkom prometu

  Srijeda, 05 Prosinac 2018 14:42
 • „New Deal for Consumers – Novi potrošački paket“

  Srijeda, 05 Prosinac 2018 14:06

 

Pojmovnik

(OVRŠNI ZAKON, Članak 2 - Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 112/12 i 25/13)

1. izraz »tražbina« označava pravo na neko davanje, činjenje, nečinjenje ili trpljenje,
2. izraz
»ovrhovoditelj« označava osobu koja je pokrenula postupak radi ovrhe neke tražbine te osobu u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti,
...
4. izraz
»ovršenik« označava osobu protiv koje se tražbina ostvaruje,
...
6. izraz
»stranka« označava ovrhovoditelja i ovršenika te predlagatelja osiguranja i protivnika osiguranja,
7. izraz
»sudionik« označava osobu koja u postupku ovrhe ili osiguranja nije stranka, a u postupku sudjeluje zbog toga što se u njemu odlučuje o nekom njezinu pravu ili zbog toga što za to ima pravni interes,
8. izraz
»rješenje o ovrsi« označava rješenje kojim je u cijelosti ili djelomice prihvaćen ovršni prijedlog ili kojim se ovrha određuje po službenoj dužnosti,
...
10. izraz
»sudski ovršitelj« označava sudskoga službenika koji po nalogu suda neposredno poduzima pojedine radnje u ovršnom postupku ili postupku osiguranja,
...
13. izrazi
»javno ovjerovljena isprava« ili »ovjerovljena isprava« označavaju ispravu na kojoj je potpis neke osobe ovjerovio javni bilježnik ili koja druga osoba ili tijelo s javnim ovlastima,
14. izraz
»Financijska agencija« (u daljnjem tekstu: Agencija) označava pravnu osobu koja provodi ovrhu prema odredbama zakona kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima.

 

Dostava rješenja o ovrsi

Na dostavu pismena fizičkim osobama primjenjuju se pravila Zakona o parničnom postupku o osobnoj dostavi!

Kod dostave rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, nakon dviju neuspjelih dostava putem davatelja poštanskih usluga, na zahtjev ovrhovoditelja dostavu ovršeniku može obaviti javni bilježnik koji odlučuje u postupku. Ako dostava ne uspije, bez obzira na razlog, javni bilježnik (sud, u slučaju rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave) će obavijest istaknuti na oglasnojploči u čekaonici u svojem uredu, odnosno na oglasnoj ploči suda. Smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmog dana od isticanja obavijesti na oglasnoj ploči.

U slučaju kada javni bilježnik u roku od osam dana od isteka roka ne primi prigovor, tada na zahtjev ovrhovoditelja stavlja na otpravak rješenja o ovrsi potvrdu o pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi.

Pravni lijekovi

Pravni lijek protiv ovršnog rješenja donešenog od strane nadležnog suda na temelju ovršne isprave jest ŽALBA te se šalje nadležnom sudu u roku 8 dana od primitka. Žalba ne odgađa izvršenje ovršnog rješenja!

Žalbeni razlozi prema čl. 50. Ovršnog zakona:

(1) Protiv rješenja o ovrsi ovršenik može izjaviti žalbu:

 1. ako isprava na temelju koje je ono doneseno nije ovršna isprava,
 2. ako ta isprava nije stekla svojstvo ovršnosti,
 3. ako je ovršna isprava ukinuta, poništena, preinačena ili na drugi način stavljena izvan snage, odnosno ako je na drugi način izgubila svoju djelotvornost ili je utvrđeno da je bez učinka,
 4. ako su se stranke javnom ili po zakonu ovjerovljenom ispravom sastavljenom nakon nastanka ovršne isprave sporazumjele da ovrhovoditelj neće na temelju ovršne isprave, trajno ili za određeno vrijeme, tražiti ovrhu,
 5. ako je protekao rok u kojemu se po zakonu može tražiti ovrha,
 6. ako je ovrha određena na predmetu koji je izuzet od ovrhe, odnosno na kojem je mogućnost ovrhe ograničena,
 7. ako ovrhovoditelj nije ovlašten tražiti ovrhu na temelju ovršne isprave, odnosno ako nije ovlašten na temelju nje tražiti ovrhu protiv ovršenika,
 8. ako nije ispunjen uvjet koji je određen ovršnom ispravom, osim ako zakonom nije drukčije propisano,
 9. ako je tražbina prestala na temelju činjenice koja je nastala u vrijeme kad je ovršenik više nije mogao istaknuti u postupku iz kojeg potječe odluka, odnosno nakon zaključenja sudske ili upravne nagodbe ili sastavljanja, potvrđivanja ili ovjeravanja javnobilježničke isprave,
 10. ako je ispunjenje tražbine, makar i na određeno vrijeme, odgođeno, zabranjeno, izmijenjeno ili na drugi način onemogućeno zbog činjenice koja je nastala u vrijeme kad je ovršenikviše nije mogao istaknuti u postupku iz kojega potječe odluka, odnosno nakon zaključenja sudske ili upravne nagodbe ili sastavljanja, potvrđivanja ili ovjeravanja javnobilježničke isprave, ili
 11. ako je nastupila zastara tražbine o kojoj je odlučeno ovršnom ispravom.

 

OPĆINSKI SUD ……………….

 

Na broj: Ovr-……………

 

Ovršni predmet:

Ovrhovoditelj: …………………. iz …………..

Ovršenik: ………….. iz …………………………

 

 

Radi: ovrhe na nekretninama radi naplate novčane tražbine

 

ŽALBA

protiv rješenja o ovrsi

 

1. Rješenjem broj gornji određena je ovrha na ovršenikovim nekretninama upisanim u z.k.ul.br … k.o.

- …… kn za glavno dugovanje;

- …… kn za trošak ovršnog postupka, sa pripadajućim kamatama. Rješenje o ovrsi ovršenik je zaprimio dana ……… godine.

 

2. Ovršenik prigovara nerazmjeru između dugovanog novčanog iznosa i ukupne vrijednosti nekretnina kao predmeta ovrhe koja je tržišne vrijednosti …… kn te koja … puta premašuje vrijednost ovrhovoditeljeve tražbine. U tom djelu je ovrhovoditeljev ovršni prijedlog suprotan načelu zaštite dostojanstva ovršenika jer može ovršeniku prouzročiti nepopravljivu štetu. Okolnost nerazmjera vrijednosti tražbine i predmeta ovrhe nije žalbeni razlog koji je predviđen u Ovršnom zakonu, pa u smislu odredbe članka 50. Ovršnog zakona ovime ovršenik

 

predlaže

 

da se ovrha ograniči na nekretninu označenu pod rednim brojem 2. ovršnog prijedloga i to na:

.. čija tržišna vrijednost iznosi …… kn.

 

 

 

Ovršenik

…………………..

 

 

Protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave može se podnijeti prigovor. On se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje donio u roku 8 dana od primitka. Prigovor mora biti obrazložen, i za razliku od žalbe, onodgađa izvršenje ovršnog rješenja!

Nakon isteka osmog dana, ukoliko se prigovor ne uloži, na rješenja o ovrsi koja je sam donio, javni bilježnik stavlja potvrdu pravomoćnosti i ovršnosti te ga predaje ovrhovoditelju, a ne vrši otpremu pravomoćnog rješenja strankama.

 

 

JAVNOM BILJEŽNIKU:

 

Na broj: Ovrv-

 

OVRHOVODITELJ:

 

OVRŠENIK:

 

Radi: ______ kn

 

 

PRIGOVOR OVRŠENIKA

na rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

 

1. Ovršenik je dana .... 2013. god. zaprimio rješenje o ovrsi br. Ovrv- te ovim putem u zakonskom roku od 8 dana podnosi prigovor protiv cjelokupnog rješenja o ovrsi, zajedno s troškovima postupka, te osporava potraživanje ovrhovoditelja u cijelosti.

Ovršenik ulaže prigovor zastare, te se na nju poziva na temelju čl. 232.st.1. Zakona o obveznim odnosima (35/05, 41/08, 125/11), budući da su potraživanja ovrhovoditelja iz .... godine.

OPIS ČINJENIČNOG STANJA

Ovršenik navodi kako su troškovi previsoki budući da je ovršenik dužan snositi samoodvjetnički trošak sastavljanja prijedloga za ovrhu te troškove javnog bilježnika i poštarine.

Također, ovršenik navodi kako je zbog sporosti rada javnog bilježnika i ovrhovoditelja narastao iznos zateznih kamata te se ovršenika ne može teretiti za nastanak istih.

2. Slijedom prethodno navedenog ovršenik predlaže cjelokupan spis dostaviti nadležnom sudu koji će navedeno rješenje o ovrsi staviti izvan snage, ukinuti provedene radnje te daljnji postupak nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga.

Ovršenik ujedno od suda traži da ovrhovoditelju naloži da ovršeniku nadoknadi troškove ovršnog postupka.

 

VLASTORUČNI POTPIS OVRŠENIKA

 

U Zagrebu, .......2013.

 

Preporučuje se ulaganje prigovora na odvjetničke i javnobilježničke troškove, jer su u nemalom broju slučajeva previsoki i neopravdani! Ovrhovoditelj Vam ima pravo naplatiti samo odvjetnički trošak sastavljanja prijedloga za ovrhu te troškove javnog bilježnika i poštarine!

Ako se rješenje o ovrsi pobija u cijelosti ili samo u dijelu kojim je ovršeniku naloženo da namiri tražbinu, rješenje o ovrsi stavit će se izvan snage. Postupak će se nastaviti kao u povodu prigovoraprotiv platnog naloga te će stranka primiti poziv na sudsko ročište.

 

Prigovor zastare i zastarni rokovi

 

Zastarom prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obveze. Zastara nastupa kad protekne zakonom određeno vrijeme u kojem je vjerovnik mogao zahtijevati ispunjenje obveze.

Sud na zastaru ne pazi po službenoj dužnosti pa se dužnik mora na nju pozvati.

Zastara počinje teći prvog dana poslije dana kada je vjerovnik mogao tražiti ispunjenje obveze.

Tražbine zastarijevaju za pet godina ako zakonom nije određen drugi zastarni rok (Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, članak 225.).

Tražbine povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja (Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, članak 226.).

Tražbina zakupnine i najamnine zastarijeva za tri godine.

Za jednu godinu zastarijevaju tražbine za isporučenu električnu i toplinsku energiju, plin, vodu, tražbine radiopostaje i radiotelevizijske postaje, tražbina pošte, telefona i pretplate na povremene tiskovine (Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, članak 232.).

Međutim, sve tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela javne vlasti, odnosno javnobilježničkim aktom zastarijevaju za deset godina, pa i one za koja zakon inače predviđa kraći rok zastare.

 

Kada počne teći zastarni rok od 10 godina, ovrhovoditelj se ima pravo namiriti bilo kada unutar tog roka. Prekidom zastare ponovo počinje teći zastarni rok od 10 godina.

 

Blokada i deblokada računa

 

 

FINA pokreće postupak provođenja ovrhe na temelju zaprimljene osnove za plaćanje. Osnova za plaćanje može biti rješenje o ovrsi, rješenje o osiguranju, suglasnost o zapljeni, zadužnica, nalog Ministarstva financija za naplatu po aktiviranom državnom jamstvu, nalog za pljenidbu u postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene novčane kazne u kaznenom i prekršajnom postupku i svaka druga odluka nadležnog tijela kojom se u cijelosti ili djelomice prihvaća prijedlog za provedbu ovrhe.

Ako osnova za plaćanje nije izvršena u cijelosti, Fina daje nalog bankama da blokiraju sve ovršenikove račune i zabrane raspolaganje oročenim novčanim sredstvima te u Jedinstveni registar računa stavlja oznaku blokade ovršenikovih računa i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

Banke kontinuirano izvještavaju Finu o svim priljevima novčanih sredstava na ovršenikov račun, a prema novom Pravilniku o načinu i postupku provedbe ovrhe (6/2013) banke su dužne informirati FINA-u i o isteku oročenja, kao i planiranom datumu pripisa kamate na oročenu štednju. Iznos kamate na oročenje koristi se za vraćanje duga, međutim sama oročena štednja je prema navedenom Pravilniku povlaštena utoliko da se mora pričekati istek roka na koji je štednja oročena kako štediša ne bi ostao bez ugovorene kamate. S druge strane, ovršenicima na raspolaganju stoji mogućnost razvrgnuća ugovora o oročenju i prije isteka spomenutog roka te dobrovoljna otplata duga.

Priljev novčanih sredstava koristi se isključivo za izvršenje osnova za plaćanje zbog kojeg je ovršenikov račun blokiran, sve do izvršenja osnove za plaćanje. Nakon izvršenja osnove za plaćanje u cijelosti, FINA obavještava banku o deblokadi računa ovršenika i o ukidanju zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima na razini OIB-a ovršenika te mijenja oznaku blokade računa i oznaku zabrane raspolaganja oročenim novčanim sredstvima ovršenika u Jedinstvenom registru računa.

Koja se primanja mogu izuzeti od ovrhe?

Ovrha se ne provodi na primanjima i naknadama po osnovi:

(Ovršni zakon, Narodne novine 112/12, čl. 172.)

 1. zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,
 2. naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,
 3. socijalne skrbi,
 4. privremene nezaposlenosti,
 5. doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno,
 6. stipendije i pomoći učenicima i studentima,
 7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,
 8. primanja po osnovi odličja i priznanja,
 9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno.
 10. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima (npr. iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji).

 

Ograničenje ovrhe i tumačenje prosječne netoplaće u RH te visine iznosa plaće koji je izuzet od ovrhe

Prosječna neto plaća jest prosječan iznos mjesečne neto plaće isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, za razdoblje siječanj – kolovoz tekuće godine, koju je dužan utvrditi Državni zavod za statistiku i objaviti je u Narodnim novinama, najkasnije do 31. prosinca te godine. Tako utvrđeni iznos primjenjivat će se u idućoj godini. U obračunima od 01.01.2013. god. će se kao osnovicu za izračun dijela plaće koji je oslobođen ovrhe koristiti iznos od 5464 kn.

Ukoliko primate plaću koja je manja od prosječne netoplaće u RH, od ovrhe je izuzet iznos u visini 2/3 Vaše plaće. Ukoliko je Vaša plaća viša od prosječne netoplaće u RH, ovrhom će se plijeniti iznos koji prelazi 2/3 prosječne plaće u RH. Primjerice, ukoliko primate plaću u iznosu od 3000 kn, ustegnut će Vam se 1000 kn. Ukoliko primate plaću od 6000 kn, neće Vam biti isplaćeno 4000 kn, već 3642 kn, što je ekvivalent 2/3 prosječne netoplaće u RH za 2012. godinu.

 

Suglasnost o zapljeni primanja prije i nakon 17. lipnja 2008. god.

U razdoblju od srpnja 2005. god. do 17. lipnja 2008. god. mnogi ugovori koji su potpisani sadržavali su javnobilježnički ovjerene isprave o suglasnosti o zaplijeni cijele plaće, odnosno drugog stalnog novčanog primanja. Prema odredbama čl. 26. st. 3. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanimsredstvima (Narodne novine 6/2013) ovrha se može provesti isključivo na dijelu primanja sukladno članku 173. Ovršnog zakonabez obzira na prethodno dane isprave o suglasnosti zaplijene plaće.

 

Kako i kada otvoriti zaštićeni račun?

 Kada saznate da je u FINA-u predan ovršni nalog, odnosno rješenje o ovrsi koje će Vam doći na naplatu, a imate primanja koja su po zakonu izuzeta od ovrhe, da biste njima mogli raspolagati, potrebno je bez odlaganja ispuniti obrazac Obavijesti o primanjima, naknada i iznosima koji su izuzeti od ovrhe (po čl. 212. Ovršnog zakona), potpisati ga i dostaviti u bilo koju poslovnicu FINA-e. U toj Obavijesti potrebno je navesti sva primanja koja imate, a izuzeta su od ovrhe. Ukoliko sredstva primate preko više banaka, za svaku banku treba ispuniti zasebnu Obavijest. Po primitku Obavijesti, FINA će obavijestiti Vašu banku, koja je potom dužna, bez dodatnih troškova, otvoriti posebni zaštićeni račun na koji će Vam se uplaćivati sredstva izuzeta od ovrhe kako biste njima mogli slobodno raspolagati.

 

Ukoliko to ne učinite na vrijeme, FINA će Vam zaplijeniti cjelokupan iznos primanja.

 

Posebni zaštićeni računi ne mogu se otvoriti ukoliko Vam samo prijeti mogućnost ovrhe, a rješenje o ovrsi još nije doneseno.

 

Obročna otplata duga

Ukoliko ne postoji temelj za prigovor/žalbu, ovršenicima se savjetuje se da ovrhovoditelju predlože pismeni dogovor o obročnoj otplati duga. Ovrhovoditelji često pristaju na takvu inicijativu od strane ovršenika. Svima koji su u mogućnosti savjetuje se da uredno plaćaju svoje dugove kako bi izbjegli daljnje nepotrebne troškove zakonskih zateznih kamata, troškova ovršnog postupka i dr.

 

Napomena:

OVRHE ĆE USKORO BITI IPAK POŠTENIJE 
(
prenosimo sa stranica „24 sata“)05.12.2013. na 129. sjednici Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona . 
Nacrt Zakona je upućen u saborsku raspravu.SAVEZ UDRUGA „POTROŠAČ“ SE SVOJIM PRIMJEDBAMA, PRIJEDLOZIMA I KOMENTARIMA UKLJUČIO U JAVNU RASPRAVU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA

http://www.savez.potrosac.hr/images/pdf/Primjedbe_ZIDOZ.pdf

Pripremila:

Anita Tkalčević

 

 

 

Online translate

Croatian Albanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French German Hungarian Italian Macedonian Portuguese Russian Slovenian Spanish

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information